# شروع به کار

# Axios چیست؟

Axios یک سرویس گیرنده promise-based (opens new window) برای node.js (opens new window) و مرورگر است. همچنین یک isomorphic (opens new window) است. (= می‌تواند با کدی یکسان هم در مرورگر و هم در nodejs اجرا شود). در سمت سرور از کد ماژول بومی http node.js استفاده میکند در حالی که سمت مرورگر از XMLHttpRequests استفاده میکند.

# ویژگی ها

# نحوه نصب

با استفاده از npm:

$ npm install axios

با استفاده از bower:

$ bower install axios

با استفاده از yarn:

$ yarn add axios

با استفاده از jsDelivr CDN:

<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/axios/dist/axios.min.js"></script>

با استفاده از unpkg CDN:

<script src="https://unpkg.com/axios/dist/axios.min.js"></script>
Last Updated: 2/24/2023, 9:22:20 AM